Γενικοί και Θεματικοί Χάρτες Αίγινας

 

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής δράσης Α2, καταγράφηκε η ποιότητα του εδάφους σε περιοχές που καλλιεργείται η φυστικιά ή διατίθενται απόβλητα με συνεχείς, περιοδικές δειγματοληψίες εδάφους καθώς και η ποιότητα του νερού ακολουθώντας ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σύστημα παρακολούθησης για την αξιολόγηση της ποιότητας όλων των υφιστάμενων υδατικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των εποχιακών επιφανειακών ρευμάτων καθώς και των υπόγειων υδάτων. Δείγματα εδάφους συλλέχθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου κάθε 2 μήνες) από 15 πιλοτικά χωράφια στην Αίγινα στα οποία καλλιεργείται η φυστικιά ή διατίθενται απόβλητα επεξεργασίας των φυστικιών.

Κατεβάστε το χάρτη με τις θέσεις δειγματοληψίας νερών

Κατεβάστε το χάρτη με τις θέσεις δειγματοληψίας εδαφών

Τα σποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων νερών από την πρώτη δειγματοληψία αποτυπώθηκαν σε χάρτες και είναι διαθέσιμοι

 Γενικοί χάρτες Αίγινας

Δορυφορικός χάρτης Αίγινας

Οδικός χάρτης Αίγινας

Απλοποιημένος χάρτης Αίγινας 

Θεματικοί χάρτες Αίγινας (Δράση Α2)

Εδαφικοί Χάρτες

(δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, ομάδα εργασίας : Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος, κ. Χ. Κολοβός και κ. Δ. Αραπάκης)

Θεματικός χάρτης Διαθέσιμου Φωσφόρου

Θεματικός χάρτης Ανταλλάξιμου Καλίου

Θεματικός χάρτης κατανομής Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας

Θεματικός χάρτης κατανομής Ανθρακικών

Θεματικός χάρτης κατανομής κλάσεων υδρομορφίας

Θεματκός χάρτης συγκέντρωσης Οργανικής Ουσίας

Θεματικός χάρτης κατανομής Ανθρακικών Αλάτων

Θεματικός χάρτης κλάσεων κατανομής χαλικιών

Θεματικός χάρτης κατανομής κλάσεων βάθους εδάφους

Θεματικός χάρτης κατανομής κλάσεων διάβρωσης εδάφους 

 

Θεματικός χάρτης κατανομής μητρικού υλικού

 

Θεματικός χάρτης κατανομής εδαφικών ομάδων

Εδαφολογικός χάρτης Αίγινας

Χάρτες Ποιότητας Υδάτων 

(δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, ομάδα εργασίας : Δρ. Μ. Ντούλα, κ. Χ. Κολοβός)

Χάρτης Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας

Χάρτης Νιτρικών

 

Χάρτης Χλωριόντων

 

Χάρτης κινδύνου ελάττωσης διηθητικότητας εδάφους

 

Χάρτης SAR (ποσοστό απορρόφησης νατρίου)

 

Χάρτες Φυσιογραφικών πληροφοριών

(δημιουργήθηκαν απο το Πολυτεχνείο Κρήτης, ομάδα εργασίας: Καθ. Κ. Κομνίτσας, Δρ. Γ. Μπάρτζας)

 Γεωλογικός χάρτης 

Υψομετρικός χάρτης 

Υδρογεωλογικός χάρτης

 

Χάρτης βάθους στάθμης υπόγειου νερού

Χάρτες επικινδυνότητας υπόγειων υδάτων

Οι χάρτες κατασκευάστηκαν με χρήση του Μοντέλου DRASTIC

Γενικός χάρτης επικινδυνότητας για την ποιότητα των υπόγειων υδάτων

Χάρτης συγκέντρωσης νιτρικών ιόντων

Χάρτης επικινδυνότητας επίδρασης φυτοφαρμάκων στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων

Περισσότερες πληροφορίες για την κατασκευή των χαρτών υπάρχουν στην παρουσίαση των Γ. Μπάρτζα, Δ. Ζαχαράκη, Κ. Κομνίτσα "Evaluation of groundwater vulnerability in Aegina island, Greece, using GIS-based methods" στο 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Cyprus 2016.