Στόχοι

Οι στόχοι του Agrostrat είναι:

  1. Ανάπτυξη, εφαρμογή και ευρεία διάδοση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προστασία και βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων καλλιεργούμενων εδαφών στην περιοχή της Μεσογείου μέσω της ανάπτυξης αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών
  2. Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αγροτικών αποβλήτων σε πιλοτικές περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχει εντατική καλλιέργεια φυστικιάς.
  3. Καταγραφή και αξιολόγηση των παραγόντων, των πιέσεων και των πρακτικών που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του εδάφους.
  4. Προσδιορισμός Δεικτών Ποιότητας Εδάφους
  5. Εφαρμογή της Θεματικής Στρατηγικής για την Προστασία του Εδάφους (Soil Thematic Strategy). 
  6. Ανάπτυξη λογισμικού παρακολούθησης της ποιότητας του εδάφους ώστε να διασφαλιστεί η αειφόρος διαχείριση των εντατικά καλλιεργούμενων περιοχών της Μεσογείου χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την καλλιέργεια της φυστικιάς. Το λογισμικό θα είναι διαθέσιμο προς χρήση από τους παραγωγούς αλλά θα μπορεί και να υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύου μεταξύ παραγωγών και τοπικών φορέων ώστε να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Διαχείρισης το οποίο θα προωθεί τη συνεχή παρακολούθηση των καλλιεργούμενων εδαφών βοηθώντας στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και της εθνικής πολιτικής.
  7. Αξιοποίηση των αποβλήτων της φυστικιάς και παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ. 
  8. Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού Συστήματος βασισμένου σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS-LIS) και χαρτών καταλληλότητας εδάφους το οποίο θα συνεισφέρει στην ελεγχόμενη και αειφόρο εφαρμογή των επεξεργασμένων αποβλήτων φυστικιάς με ταυτόχρονη διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εδαφών.

Συνεπώς, στη διάρκεια των τεσσάρων ετών του έργου, οι συμμετέχοντες φορείς θα επικεντρωθούν σε πολλές δραστηριότητες έχοντας ως στόχο:

  1. Να καταγράψουν και να αντιστρέψουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κύρια των εδαφών και των νερών, που οφείλεται στις σημερινές γεωργικές πρακτικές ή στη λανθασμένη διαχείριση των αποβλήτων και να προτείνουν αειφόρες λύσεις για την καλλιέργεια και τη διαχείριση του εδάφους και των αποβλήτων. Τα επιτεύγματα του έργου θα διαχυθούν επίσης και προς τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές ή μη χώρες όπου υπάρχει σημαντική παραγωγή κελυφωτού φυστικιού.
  2. Να επιδείξουν ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς οι τοπικές κοινωνίες (παραγωγοί και Αρχές) μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και με την επιστημονική κοινότητα ώστε να αναπτύξουν  και να προωθήσουν ένα ολοκληρωμένο βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων, να παρακολουθούν συνεχώς το βαθμό αποτελεσματικότητας των δράσεών τους και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν αύξηση της παραγωγής συνδιασμένη με προστασία του περιβάλλοντος.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δράσεων, τα αποτελέσματα καθώς και συγκεριμένες προτάσεις θα προωθηθούν στις αρμόδιες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές με σκοπό να ληφθούν υπόψιν ή να συμπεριληφθούν στα σχετικά εθνικά και κοινοτικά νομοθετικά πλαίσια.