Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το AGROSTRAT στοχεύει στην ανάπτυξη αειφόρων πρακτικών που θα συνδράμουν στη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους σε εντατικά καλλιεργούμενες περιοχές όπως αυτές της Αίγινας. Έτσι, μια σειρά αποτελέσματα, χρήσιμα προς αυτήν την κατεύθυνση αναμένεται να προκύψουν. Συγκεκριμένα :  

 • Καταγραφή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της πιλοτικής περιοχής του έργου, η οποία είναι η Αίγινα. Αναγνώριση και εκτίμηση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων (φυτο-τοξικότητα, πιθανή ρύπανση των εδαφών και των υπογείων υδάτων).
 • Δημιουργία καταλόγου πληροφοριών σχετικά με την Αίγινα και την καλλιέργεια της φυστικιάς, αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας και της Μεσογείου όπου καλλιεργείται και παράγεται κελυφωτό φυστίκι.
 • Περιοδικές δειγματοληψίες εδάφους και νερού από την πιλοτική περιοχή και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του εδάφους. Προσδιορισμός των εδαφικών εκείνων ιδιοτήτων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώς δείκτες ποιότητας του εδάφους έτσι ώστε να είναι εύκολος και αξιόπιστος ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης του εδάφους. 
 • Κατακευή φορητών συσκευών μέτρησης του pH του εδάφους, της υγρασίας και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παραγωγούς για γρήγορο και αξιόπιστ προσδιορισμό των εδαφικ'ων αυτών ιδιοτήτων. 
 • Εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου όσον αφορά την κατάσταση των υδατικών συστημάτων στην Αίγινα. 
 • Ανάπτυξη αειφόρων πρακτικών καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού οι οποίες θα διασφαλίζουν εκτός από τη βέλτιστη παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του εδάφους.
 • Οδηγίες για την κομποστοποίηση των αποβλήτων αποφλοίωσης του κελυφωτού φυστικιού και χρήση των κομποστ στην καλλιέργεια της φυστικιάς αλλά και σε άλλες καλλιέργειες (π.χ. λαχανικά).
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης των αποβλήτων αποφλοίωσης (κομποστοποιημένα ή όχι) σε διάφορους τύπους ελληνικών εδαφών. 
 • Ανάπτυξη Γεωπληροφορικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) το οποίο θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την καταλληλότητα των εδαφών να δεχθούν απόβλητα από την καλλιέργεια της φυστικιάς. Οδηγίες για την ανάπτυξη παρόμοιων GIS εργαλείων για την εφαρμογή των οργανικών αποβλήτων και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.
 • Χαρακτηρισμός των επεξεργασμένων ή μη αποβλήτων αναφορικά με τη σύνθεση και την καταλληλότητά τους για γεωργική χρήση.
 • Δημιουργία ενός εργαλείου παρακολούθησης της καλλιέργειας (πακέτο λογισμικού) για τους παραγωγούς - Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Δημιουργία εργαλείου παρακολούθησης (πακέτο λογισμικού) χρήσιμο για την περιφερειακή διοίκηση για τη δημιουργία κέντρου διαχείρισης καλλιεργειών και φυσικών πόρων-Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καλλιέργεια του κελυφωτού φυστικιού στη Μεσόγειο.
 • Επίδειξη πρακτικών κομποστοποίησης των αποβλήτων αποφλοίωσης σε παραγωγούς. Απόβλητα αποφλοίωσης κελυφωτού φυστικιού, pistachia wastes
 • Επιστημονική, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων στις πιλοτικές περιοχές του έργου (Αίγινα, Χαλκιδική).
 • Όροι, προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη μεταφορά των τεχνολογιών και μεθοδολογιών που θα αναπτυχθούν από πιλοτική σε περιφερειακό / εθνικό / διεθνές επίπεδο.
 • Εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης καλλιεργειών και φυσικών πόρων (ως αρχείο. Exe) στη  Περιφέρεια Αττικής και στις εγκαταστάσεις των φορέων υλοποίησης του έργου και λειτουργία σε πραγματικό χρόνο. Οδηγίες χρήσης (στα ελληνικά και στα αγγλικά).
 • Προσδιορισμος, παρακολούθηση δεικτών για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της βελτίωσης του περιβάλλοντος λόγω της εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Μελέτη Κύκλου Ζωής (LCA) για τις τεχνολογίες και μεθόδους οι οποίες θα εφαρμοστούν στις πιλοτικές περιοχές.  Χαρτογράφηση των πιθανών κινδύνων.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ταυτοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα (μέσω της αξιολόγησης των υφιστάμενων μεθοδολογιών).
 • Ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών για την παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου σε εντατικά καλλιεργούμενες περιοχές της Μεσογείου.
 • Δημιουργία ενεργού δικτύου επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας του έργου μεταξύ επιστημόνων, ερευνητών, παραγωγών, εκπροσώπων της βιομηχανίας και του εμπορικού κλάδου καθώς και φορέων χάραξης πολιτικής.