Ολοκλήρωση του AgroStrat-Σχέδιο Επικοινωνίας των αποτελεσμάτων

Το AgroStrat ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Το έργο θα συνεχίσει όμως να στηρίζει τους παραγωγούς, τους επιστήμονες, όσους σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτική και γενικά όσους ενδιαφέρονται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Μεσογειακός αγροτικός τομέας, ειδικά υπό την πίεση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής και της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. 

Για το λόγο αυτό, το AgroStrat ανέπτυξε ένα λεπτομερές Σχέδιο Επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάχυση των επιτευγμάτων του και μετά τη λήξη του. Το Σχέδιο περιλαμβάνει α) δράσεις συνέχισης της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, β) δράσεις ενημέρωσης όσων εμπλέκονται, σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτική σχετκά με την υποβάθμιση του Μεσογειακού αγροτικού περιβάλλοντος, και γ) προώθησης και εφαρμογής τω τεχνολογιών, μεθόδων και πρακτικών οι οποίες αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του έργου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Κατεβάστε το Σχέδιο Επικοινωνίας εδώ.