Διαχείριση αποβλήτων κελυφωτών φυστικών στο χωράφι

Δύο απλά συστήματα συλλογής αποβλήτων σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν απο την Δρα Μ. Ντούλα και τον Καθ. Κ. Κομνίτσα στην Αίγινα, κατάλληλα για διαχείριση των αποβλήτων επεξεργασίας κελυφωτών φυστικιών σε επίπεδο χωραφιού.

Το πρώτο αποτελείται από ρηχές δεξαμενές εξάτμισης προστατευμένες με αδιαπέραστο υλικό, κατάλληλο για την εξάτμιση υγρών αποβλήτων μετά τον αρχικό διαχωρισμό τους από τα φλούδια και το δεύτερο από διαδοχικές τσιμεντένιες δεξαμενές κατάλληλο και για συλλογή αποβλήτων χωρίς αρχικό διαχωρισμό υγρών από στερεών.

Και τα δύο συστήματα είναι απλά στην κατασκευή, ασφαλή και μπορούν να εφαρμοστούν από τους παραγωγούς για τη διαχείριση των αποβλήτων κατά την παραγωγή τους στο χωράφι.

Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται πλήρως το περιβάλλον (έδαφος, υδατικοί πόροι, θάλασσα) καθώς δεν πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. Το στερεό υπόλειμμα της εξάτμισης είναι μικρό σε ποσότητα και θα εξεταστεί η χρήση του στην παραγωγή κόμποστ μαζί με άλλα γεωργικά απόβλητα. Με τη διαδικασία αυτή προσφέρεται μια ολοκληρωμένη λύση στους παραγωγούς και αξιοποιούνται πλήρως όλα τα απόβλητα που παράγονται στο χωράφι.

 

 

 

 

 

 Ρηχές Δεξαμενές Εξάτμισης (Αίγινα)

 

 

 

 

Καθ. Κ. Κομνίτσας, Δρ. Μ. Ντούλα - Σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων στο χωράφι.

  

Σύστημα διαδοχικών τσιμεντένιων δεξαμενών (Αίγινα)