Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση

English
Field Composting-Guidelines for pistachio producers
Recycling Pistachio’s Green Hull through Pre-Conditioning by a Screw Press, IJACS/2013/5-18/2048-2056
Assessment of properties of Tunisian agricultural waste composts: Application as components in reconstituted anthropic soils and their effects on tomato yield and quality, Resources, Conservation and Recycling 55 (2011) 785–792
Evolution of organic matter fractions after application of co-compost of sewage sludge with pruning waste to four Mediterranean agricultural soils. A soil microcosm experiment, Waste Management 30 (2010) 1957–1965
The Catalytic Co-pyrolysis of Waste Tires and Pistachio Seeds, Energy Sources, Part A, 36:2070–2077, 2014
Evaluation of the compost produced from mixed sludge of municipal wastewater treatment plant and pistachio hull waste, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 24 (116), 2014, 172-183
Assessment of Human and Ecosystem Risk Due to Agricultural Waste Compost Application on Soils: A Review, Environmental Forensics, 15:312–328, 2014
The effect of compost produced from pistachio and rice wastes on micronutrients and physiological parameters of Epipremnum aureum in greenhouse condition
BIOCHAR, postnote, number 358, July 2010
Sewage sludge, compost and other representative organic wastes as agricultural soil amendments: Benefits versus limiting factors, Waste Management 40 (2015) 44–52
Ελληνικά
Εγχειρίδιο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Ενδεδειγμένη Αξιοποίηση της Ιλύος των Αστικών λυμάτων
Προδιαγραφές Ποιότητας και Διάθεση Κόμποστ: Η Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία
Εγγραφή στο Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση
Top